Monthly Archives: April 2018

TUYỂN DỤNG THÁNG 4 – 10 LAYOUT DESIGN ENGINEER – CHỈ DÀNH CHO ỨNG VIÊN TẠI CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Các bạn ứng viên thân mến, Chi nhánh Hải Phòng của Dolphin Technology Vietnam Center đã được mở rộng và đã sẵn sàng chào đón các bạn rồi đó. Nhanh nhanh ứng tuyển để gia nhập Gia đình Dolphin cùng chúng tôi nào 🤗🤗🤗🤗
 Mô tả công việc:

  • Vẽ layout cho các cổng cơ bản AND, OR, NOR,…
  • Vẽ layout cho các họ flip-flops DFF, Standard Cells
  • Kiểm tra DRC/LVS
  • Kiểm tra QA

“Read More”


Tìm kiếm